Metoda – wstęp

Wydawało się, że po 85 latach jest już oczywistym fakt, iż autorem popularnej metody otrzymywania monokryształów znanej pod nazwą „metoda Czochralskiego” jest Jan Czochralski, polski metaloznawca, chemik i wynalazca. Tym większym zaskoczeniem był artykuł Hansa J, Scheela o historii hodowli kryształów, w którym stwierdzono, że Czochralski nie był twórcą metody noszącej jego imię. Więcej, autor sugerował, że należałoby zmienić nazwę metody na „metoda Teala-Little’a-Dasha” i w ten sposób uhonorować rzeczywistych twórców metody. Tak poważny zarzut przedstawiono nie tylko w czasopiśmie krystalografów, zajmują cych się otrzymywaniem kryształów, ale także podczas 11. Amerykań skiego Kongresu Wzrostu Kryształów i Epitaksji, ACCGE-11, w Tucson w sierpniu 1999 r. Należało więc dokładnie sprawdzić, kto ma rację, która nazwa jest poprawna i kiedy została po raz pierwszy użyta w literaturze fachowej. Pytań było zresztą więcej – np. dlaczego po wojnie nie wymieniono metody Czochralskiego wśród metod krystalizacyjnych?